کارآموز فارسی اول دبستان منتشر شد

۲۰ مهر ۱۳۹۶ خبری جمال

دانش آموزهای سال اولی که امسال با کمک معلم‌های عزیز موفق به یادگیری خواندن و نوشتن میشید، ما هم امسال وظیفه‌ی خودمون دونستیم که با انتشار کتابی مطابق با کتاب درسی، معلم‌های عزیز و دانش‌آموزهای اول دبستان رو یاری کنیم!

بخش های جذّاب این کتاب برای تمرین مفاهیم نگاره ها و آموزش نشانه ها:

– گوش کن و بگو: با هدف افزایش مهارت گوش کردن و بیان کردن

– ببین و بگو: با هدف افزایش مهارت دیدن و بیان کردن

– لوحه های جذّاب: با هدف آمادگی برای نوشتن نشانه ها

– ماجرا های شیرین آوا و آرمان:با هدف آموزش مهارت های زندگی

– شعر های کوتاه و جذّاب با تصویر متناسب: برای معرّفی هر نشانه

– تمرین های متنوع، تلفیقی و مصوّر: بر اساس اهداف کتاب درسی به منظور تکرار مفاهیم

– روان خوانی: برای افزایش دامنه‌ی واژگان دانش آموز و مهارت خواندن

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم